Moje konto Moje konto

Regulamin-RODO

1.W związku trudną sytuacją na mogą występować braki towarów sklep dodatkowo potwierdza dostępność towaru -telefonicznie  lub mailowo.

2. Nastąpiły zmiany podyktowane dyrektywą UE silniki elektryczne sprzedawane są w klasie sprawności IE3 co znacząco podnosi cenę.

3. Wybrałeś zapłatę za zakupione towary pobranie.

 

4. Proszę o kontakt telefoniczny celem potwierdzenia zamówienia . 

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego EL-TP

 

I. Słowniczek

 1. Klient – osoba fizyczna, w tym również Konsument, która ukończyła co najmniej 13 lat, przy czym w przypadku nieosiągnięcia przez nią pełnoletności, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera umowę ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość.

 2. Sprzedawca – Stanisława Gołębiowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EL-TP Stanisława Gołębiowska,34-400 Nowy Targ,ul. Królowej Jadwigi 78 , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem NIP: 7351070018 , REGON: 490371679 , adres poczty elektronicznej: tadeusz@eltp.pl, tel.: + 48 182665107, tel. kom.: + 48 794 929 357.

 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Usługobiorca – Klient, który korzysta z usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.

 5. Usługodawca – Sprzedawca, który świadczy usługi droga elektroniczną

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów, w języku polskim, przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość - sklepu internetowego, dostępnego pod adresem serwisu internetowego: www.eltp.pl.

 2. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 3. Klient może składać zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego w serwisie internetowym pod adresem www.e-silniki.eu , określając rodzaj i liczbę sztuk towaru. Podczas składania zamówienia Klient wybiera również sposób zapłaty oraz dostawy towaru.

 4. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w serwisie internetowym (w tym m.in. nazwy, logotypy, cennik, a także grafiki, kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią serwisu internetowego w tym m.in. utwory, prawa do znaków towarowych, należą do Sprzedawcy lub podmiotów, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

 5. Informacje podane na stronach internetowych w serwisie www.e-silniki.eu albo www.eltp.pl. w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Wyżej wymienione informacje nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego.

 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za 
  pośrednictwem odesłania internetowego zamieszczonego na stronie sklepu internetowego pod linkiem http://e-silniki.eu/upload/regulamin15/regulamin2015.pdf     oraz sporządzić jego wydruk.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w sklepie internetowym, oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży, uprzedzając o tym fakcie na stronie internetowej sklepu, podając termin zakończenia akcji promocyjnej czy wyprzedaży.

 8. Informacje o cenie podawane w sklepie internetowym ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w rozdziale III pkt. 5. lit. b. poniżej. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów. W przypadku podania na stronie sklepu internetowego błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.

 9. Towary znajdujące się w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Towary nie są objęte gwarancją, chyba że przy towarze zaznaczono inaczej określając jej treść oraz sposób realizacji.

 10. Sprzedawca na życzenie klienta wystawia fakturę VAT.

 11. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zamówiony towar, w przypadku zamówienia kilku sztuk towaru ceny poszczególnych towarów sumuje się, oraz kosztów dostawy zamówionego towaru. Łączna cena, na którą składa się cena towaru oraz koszty dostawy, jest podana w wypełnianym przez Klienta formularzu zamówienia. Po dokonanym przez Klienta wyborze sposobu płatności, dostawy oraz adresie dostawy towaru zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówienia przed potwierdzeniem przez niego zamówienia.

 12. Koszty ubezpieczenia i przesłania do Klienta zamówionego towaru (koszty dostawy) obowiązany jest uiścić Klient.

 13. Na podstawie zawartej umowy sprzedaży na odległość Stron są zobowiązane do świadczenia wzajemnego w następujący sposób: świadczenie Sprzedawca polega na przeniesieniu posiadania (wydaniu towarów) oraz własności zamówionego towaru o cechach oznaczonych w zamówieniu (m.in. rozmiar, kolor, model) na rzecz Klienta, natomiast świadczenie Klienta polega na zapłacie łącznej ceny, na którą składa się cena towaru oraz koszty dostawy towaru.

 14. Świadczenie Sprzedawcy zostanie spełnione jednorazowo, towar zostanie wydany niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. Sprzedawca może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia, dopóki Klient nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego, o którym mowa w rozdziale IV pkt. 3 in fine (w końcowej części).

 15. Porozumiewanie się z Klientem będzie następować z wykorzystaniem środków indywidualnego porozumiewania się na odległość, tj. telefonicznie: + 48 18 266 51 07, tel. kom.: + 48 794 929 357, pocztą elektroniczną: tadeusz@eltp.p.

 16. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi zamówione towary bez wad. W przypadku dostarczenia Konsumentowi rzeczy wadliwych Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na podstawie przepisów polskiego Kodeksu cywilnego, w szczególności w oparciu o art. 556 i n.

 17. Przejście własności zamówionego towaru na Klienta, który nie jest Konsumentem, następuje z chwilą zapłaty całej ceny wraz z ewentualnymi kosztami dostawy.  

 18. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 19. Z chwilą wydania zamówionego towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Za wydanie towaru, w przypadku sprzedaży wysyłkowej, uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi.

 20. Klient, który nie jest Konsumentem, nie może dochodzić względem Sprzedawcy jakiejkolwiek szkody związanej m.in. z zawarciem umowy, jej realizacją ani z realizacją uprawnień z tytułu rękojmi za wady. Klient, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może korzystać z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi w sposób określony w rozdziale VI poniżej, poprzez złożenie żądania o wymianie towaru na nowy lub jego naprawy, w zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem odpowiednio z przepisami polskiego Kodeksu Cywilnego.

 21. Regulamin określa również zasady i tryb świadczenia usług drogą elektroniczną, rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 22. Usługodawca świadczy usługi droga elektroniczną zgodnie z regulaminem. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 23. Wyrażenie zgody na stosowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’u podczas rozpoczęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy na odległość za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

III. Zawarcie Umowy sprzedaży Towaru poprzez Sklep Internetowy

 1. Klient może zawrzeć umowę sprzedaży wybranych towarów na odległość za pośrednictwem formularza Sklepu Internetowego. Umowa sprzedaży towarów zostanie zawarta z Konsumentem wraz z otrzymaniem przez niego wiadomości e-mail, o której mowa w treści  pkt. 5. lit. b. rozdziału III Regulaminu, poniżej.  Umowa sprzedaży towarów zostanie zawarta z Klientem nie będącym konsumentem wraz z otrzymaniem przez niego wiadomości e-mail, o której mowa w treści pkt. 5. lit. b. rozdziału III Regulaminu, poniżej oraz zaksięgowaniu zapłaty za towar na koncie Sklepu, chyba że indywidulanie ustalono inny sposób płatności (pobranie etc.).

 2. W celu zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową sklepu dostępnego w serwisie internetowym pod adresem www.e-silniki.eu ., a następnie dokonać wyboru towaru dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć zamówienie ze wskazaniem ilości, rozmiaru oraz miejsca i sposobu dostawy, formy płatności, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o pojawiające się na stronie komunikaty lub informacje.

 3. Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

 4. Zamówienia można składać przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. Dni wolne od pracy (niedziele i święta) określane są na podstawie Ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.4.28). 

 5. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności:

a. e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu (od tego momentu oferta wiąże oferenta (Klienta) -  związanie to polega na tym, że adresat oferty (Sprzedawca) może przez przyjęcie oferty doprowadzić do zawarcia umowy o treści określonej w ofercie. W czasie, w którym oferta wiąże oferenta, zawarcie umowy zależy od decyzji jej adresata, chyba że oferta zostanie odwołana);

b. e-mail o tytule "Zamówienie nr XXXXXX/YYYY" potwierdzające wszystkie istotne elementy zamówienia wraz z informacją, iż zamówienie zostało przyjęte przez Sprzedawcę (moment zawarcia umowy sprzedaży z Konsumentem). E-mail ten może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem, zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedawcę (odrzucenie oferty).

 1. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w treści  pkt. 5. lit. b. powyżej. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez e-mail: tadeusz@eltp.pl.

 2. Ceny towarów podawane są w złotych polskich (PLN). Sprzedawca podaje do wiadomości Konsumenta cenę cenę brutto towaru. Cena brutto zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena towaru podana na stronie internetowej Sklepu nie zawiera kosztów dostawy. Klient ma możliwość uiszczenia ceny gotówką przy odbiorze osobistym lub m.in. przelewem bankowym (szerzej o sposobach płatności w rozdziale IV poniżej). W przypadku dostarczenia towaru pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się poza terenem Unii Europejskiej, Klient może ponosić dodatkowo koszty opłaty celnej, które jest zobowiązany uiścić, o czym zostanie poinformowany po złożeniu zamówienia.

 3. Zamówienie towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

 4. W przypadku złożenia zamówienia dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży, o ile przy towarze nie zaznaczono inaczej, z uwzględnieniem pkt. 14 rozdziału II powyżej.

 5. Informacja o dostępności towaru jest zapewniana każdorazowo przy danym towarze na stronie Sklepu Internetowego.

 6. W celu realizacji zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu dostawy (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego, e-maila. Dane te są niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.

 7. Termin realizacji zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, o której mowa w treści  pkt. 5. lit. b. powyżej.

 8. Zamówione towary mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku zamówienia towaru, który ma zostać dostarczony pod wskazany adres znajdujący się na terytorium państw Unii Europejskiej lub poza tym terytorium, Strony, przed zawarciem umowy, indywidualnie ustalą warunki dostawy.

 9. Sprzedawca ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy) bez informowania o tym Klientów.

 10. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

 •    niekompletności przesyłki;

 •    niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia,

powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy przez Sprzedawcę - co jednocześnie nie stanowi warunku ani jakiegokolwiek ograniczenia któregokolwiek z uprawnień Konsumenta.

IV. Sposób i termin zapłaty

 1. Sprzedawca umożliwia następujące formy płatności za zamówiony towar:

   a. gotówką, przy odbiorze przedmiotu zamówienia (tzw. pobranie);

   b. przelew bankowy na konto bankowe Sprzedawcy (tzw. przedpłata)

 •        dane konieczne do wykonania przelewu z Polski:

                      nazwa banku: BGŻ BNP Paribas o/ Nowy Targ

                      nr rachunku: 50 2030 0045 1110 0000 0162 0560

  •        

  •  dane konieczne do wykonania przelewu z innego państwa niż Polska (z zagranicy):

                      nazwa banku: BNP PARIBAS o/ Nowy Targ

                      nr rachunku: PL 45 1600 1462 1019 8913 6000 0002

                      SWIFT: PPABPLPK

 1. Celem uniknięcia opóźnień w księgowaniu oraz prawidłowego zidentyfikowania przelewu, w tytule należy podać numer zamówienia.

 2. Klient jest zobowiązany do dokonania zapłaty w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt. 1 lit. a powyżej, przy odbiorze zamówienia od pracownika firmy przewozowej, natomiast w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt. 1 lit. b powyżej, niezwłocznie po skutecznym złożeniu zamówienia. W przypadku odbioru zamówionego towaru w siedzibie Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do zapłaty przy odbiorze zamówionego towaru lub niezwłocznie po skutecznym złożeniu zamówienia przelewem bankowym.

V. Koszty dostawy – cennik

 

 • Waga do 30 kg  cena brutto 25 PLN -przedpłata

 • Waga do 30 kg  cena brutto 35 PLN -pobranie

 • Waga powyżej 30 kg  cena brutto 100,00 PLN

 • Waga palety do 100 kg cena brutto 130,00 PLN

 • Waga palety do 200 kg cena brutto 160,00 PLN

 • Waga palety do 300 kg cena brutto 190,00 PLN

 • Waga palety do 400 kg cena brutto 210,00 PLN

 • Waga palety do 500 kg cena brutto 240,00 PLN

 • Waga palety do 600 kg cena brutto 260,00 PLN

 • Waga palety do 700 kg cena brutto 280,00 PLN

 • Waga palety do 800 kg cena brutto 300,00 PLN

 1. Niezależnie od podanych powyżej kosztów wysyłki, z Klientem może skontaktować się Sprzedawca celem dopasowania najlepszej (najkorzystniejszej dla Klienta) opcji dostawy zamówionego towaru. W każdym przypadku złożenia zamówienia przez Klienta, który nie jest Konsumentem, koszty dostawy są określane zgodnie z ustaleniami zawartymi pomiędzy Stronami.

 2. Sprzedawca informuje, iż czas dostawy zamówionego towaru w przypadku przesyłki kurierskiej, o której mowa w pkt. 1 powyżej, w granicach Polski, wynosić będzie średnio 2-3 dni robocze od dnia dokonania wysyłki (powierzenia przewoźnikowi, o którym wyżej mowa, przedmiotu zamówienia) lub 2-5 dni roboczych od dnia dokonania wysyłki w granicach Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej.

VI. Warunki reklamacji umowy zawartej na odległość

 1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w oparciu o przepisy polskiego kodeksu cywilnego, w szczególności
  w przypadku umów sprzedaży rzeczy reklamację wynikającą z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

 2. Celem prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwraca się o: przedstawienie dowodu potwierdzającego zakup reklamowego towaru/zawarcia umowy za pośrednictwem formularza zamówień, złożenie oświadczenia (żądania) z opisem reklamacji, oraz o dostarczenie reklamowanego towaru, na adres Sprzedawcy: ul. Królowej Jadwigi 78, 34-400 Nowy Targ, Polska.

 3. Informacja o rozparzeniu reklamacji zostanie przekazana reklamującemu w taki sposób w jaki została ona zgłoszona. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w zależności od żądania reklamującego Konsumenta, towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, cena zostanie obniżona, a w przypadku odstąpienia od umowy środki pieniężne zostaną zwrócone.

 4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji z powodu braków reklamacji (np. brak dowodu potwierdzającego zakup reklamowego towaru/zawarcia umowy za pośrednictwem formularza zamówień lub brak złożenia oświadczenia [żądania]) reklamacja może zostać uzupełniona w terminie 14 dni od dnia jej negatywnego rozpatrzenia, po czym zostanie ona na nowo rozpatrzona.

 5. Czas na ustosunkowanie się do reklamacji Konsumenta z tytułu rękojmi za wady wynosi czternaście dni od momentu jej zgłoszenia.

 6. Każda reklamacja jest rozpatrywana zgodnie z przepisami prawa.

 7. W odniesieniu do umów zawartych z Klientem, który nie jest Konsumentem, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem sześciu miesięcy od dnia wydania towaru.

 8. Roszczenia z tytułu rękojmi Klient, który nie jest Konsumentem, może składać w terminie dziesięciu dni od dnia ich stwierdzenia poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie i doręczenia go razem z reklamowanym towarem do siedziby Sprzedawcy w tym terminie, pod rygorem wygaśnięcia uprawnień z tytułu rękojmi, z uwzględnieniem pkt. 20 rozdziału II powyżej.

 9. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji – rzecz nie jest wadliwa, reklamujący utracił uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy – koszty przesyłki (w obie strony) ponosi Reklamujący. Koszty przesyłki reklamowanego towaru przez Klienta, który nie jest Konsumentem, ponosi ten Klient.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż koszty określone w pkt. 8 i 9 poniżej.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu, przesyłając go na adres: ul. Królowej Jadwigi 78, 34-400 Nowy Targ, Polska.

 4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub na formularzu, o którym mowa w załączniku nr I lit. B do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy, zawarty w załączniku nr 1 do ww. ustawy, stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

 5. Konsument może zwrócić towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Sprzedający zwraca się o zwrot towaru w nienaruszonym stanie w oryginalnym opakowaniu, co jednocześnie nie stanowi warunku ani jakiegokolwiek ograniczenia uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od umowy . Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. W przypadku płatności przez Konsumenta gotówką, przy odbiorze przedmiotu zamówienia (tzw. pobranie), Sprzedawca za zgodą Konsumenta dokona zwrotu płatności przelewem na konto bankowe.

 7. W zakresie zwrotu wartości towaru, Sprzedawca zwraca kwotę jego wartości, obniżoną o kwotę odpowiadającą zmniejszeniu wartości towaru, spowodowaną korzystaniem z niego w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, za które to zmniejszenie wartości rzeczy w ww. zakresie Konsument ponosi odpowiedzialność. Zakres przedmiotowej odpowiedzialności Konsumenta jest ustalany obiektywnie w oparciu o porównanie wartości rzeczy nowej z wartością rzeczy (reklamowanej) obliczonej z uwzględnieniem stopnia jej zużycia.

 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie zwraca Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 9. Zwrot płatności nie obejmuje kosztów odesłania i opakowania towaru do Sprzedawcy (bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy), które ponosi Konsument.

 10. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta do czasu, kiedy otrzyma z powrotem towar lub dowód jego odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba ze Sprzedawca zaproponuje odbiór towaru od Konsumenta.

 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta oraz w świetle art. 16 Dyrektywy 2011/83/EU, nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy następujące Usługi za pomocą Serwisu internetowego: usługa umożliwiająca zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronach internetowych w domenie  www.eltp.pl. (korzystanie ze stron internetowych); usługa umożliwiająca zawarcie umowy sprzedaży towarów na odległość poprzez sklep internetowy, konto użytkownika serwisu, usługa przesłania na podany przez Usługobiorcę adres e-mailowy regulaminu lub faktury drogą elektroniczną.

 2. Usługobiorca może korzystać z Usług, dostępnych poprzez Serwis internetowy, z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych systemu teleinformatycznego, o jakich mowa rozdziale IX poniżej.

IX. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Usług jest posiadanie przez Usługobiorcę systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

 2. z dostępem do sieci Internet;

 3. z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Chrome w wersji 5 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej lub innej przeglądarki kompatybilnej;

 4. z włączoną w przeglądarce obsługą języka JavaScript;

 5. posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;

 6. Warunkiem korzystania z Usług jest umożliwienie instalacji plików cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych w Serwisie internetowym, w tym przy świadczeniu Usług, dostępne są w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies Usługodawcy, dostępnej pod adresem http://e-silniki.eu/upload/regulamin15/pliki-cookies.pdf .

 7. Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 8. Usługodawca zapewnia dostęp do aktualnych informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną; funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca, na żądanie Usługobiorcy, przekazane drogą elektroniczną na adres elektroniczny Usługodawcy.

X. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania
i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, 
postępowanie reklamacyjne

 1. Rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych poprzez Serwis bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. W przypadku zakończenia przez Użytkownika korzystania z Usług udostępnionych z użyciem Serwisu, Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń z chwila opuszczenia Serwisu, z wyłączeniem usługi przesłania na adres 
  e-mailowy faktury drogą elektroniczną lub treści regulaminu, która zostaje zakończona po ich przesłaniu na adres wskazany przez Usługobiorcę.

 2. Powyższe usługi wykonywane są na indywidualne żądanie Usługobiorcy, które Usługobiorca może rozpocząć i zakończyć w każdej chwili, z tymże usługę przesłania faktury drogą elektroniczną na adres elektroniczny wskazany przez Usługobiorcę jest wykonywana na indywidualne żądanie Usługobiorcy złożone w toku zamówienia lub w terminie prawem przewidzianym, a usługa przesłania regulaminu w każdym czasie.

 3. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę należy zgłaszać na adres usługodawcy, w ciągu czternastu dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji. Prosimy o zamieszczenie informacji w tytule wiadomości e-mail lub na kopercie: „reklamacja SUDE”.

 4. Tylko reklamacje złożone w języku polskim będą rozpatrywane.

 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację w zakresie następujących danych osobowych Usługobiorcy składającego reklamację : imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, dokładny opis reklamowanej usługi, przyczynę reklamacji.

 6. Reklamacje rozpatrywane będą przez Usługodawcę w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji zawierającej kompletne dane, o których mowa w pkt. 5 powyżej.

 7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej podany w reklamacji.

 8. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z usług świadczonych drogą elektroniczną przysługuje Usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. Powyższe,
  w żadnym przypadku nie ogranicza przewidzianych powszechnie obowiązującym przepisami prawa uprawnień Konsumenta wynikających lub związanych z zawartą umową na odległość.

XI. Ochrona danych osobowych 

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy/Klienta w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyłącznie na potrzeby związane z realizacją umowy zawartej na odległość.

 2. Administrator odpowiednio wyróżnia i oznacza dane osobowe, których podanie jest niezbędne ze względu na właściwość umowy lub sposób jej realizacji. Odmowa podania oznaczonych w ten sposób danych powoduje odmowę świadczenia danej usługi przez Usługodawcę lub niemożliwość skutecznego złożenia jej oferty zawarcia umowy na odległość.

 3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale w zakresie, o którym mowa w rozdziale III powyżej jest niezbędne dla realizacji umowy.

 4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania.

 5. Klientowi przysługuje prawo do usunięcia swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie żądania usunięcia danych do Usługodawcy na adres podany w rozdziale I.

XII. Spory

 1. Umowa na odległość zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem podlega w całości prawu polskiemu, z tymże wybór tego prawa właściwego nie prowadzi do pozbawienia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady Nr 593/2008/WE byłoby właściwe.

 2. W przypadku sporów z udziałem Konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może zwrócić się o interwencję rzecznika praw lub skorzystać z mediacji (o ile na nią – mediację - Sprzedawca wyrazi zgodę). Dostęp do ww. procedur jest opisany w Kodeksie postępowania cywilnego, Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Dostęp do ww. procedur jest opisany w polskim Kodeksie postępowania cywilnego oraz Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Konsument może uzyskać również pomoc od Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce, z którym może się skontaktować za pośrednictwem strony internetowej: www.konsument.gov.pl/en/. 

 3. Rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów wynikających lub związanych z umową zawartą na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane Sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla miasta Krakowa (Polska). Strony, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zgodnie ustalają, iż:

a. prawem wyłącznie właściwym dla całej umowy oraz powstałych na jej tle sporów jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.

b. w zakresie całej niniejszej umowy wyłączają zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych 
o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 roku.

XIII. Postanowienia Końcowe 

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeks cywilny, Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa o ochronie danych osobowych.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych w zdaniach następujących. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie sklepu internetowego. Klient będący konsumentami zostaną o tym poinformowani drogą e-mailową odpowiednio wcześniej, tj. na co najmniej czternaście dni przed wejściem w życie zmiany regulaminu.
  W przypadku nie wyrażenia zgody na treść nowego regulaminu Klient powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu czternastu dni od daty poinformowania o zmianie regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej na co najmniej czternaście dni przed wejściem jej w życie. Data wejścia w życie nowego regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się poprzedni regulamin (obowiązujący w chwili zawarcia umowy).

 4. Aktualny regulamin jest publikowany na stronie internetowej sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Klientom (drogą elektroniczną lub za pośrednictwem hiperłącza) na każde jego żądanie.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

Lista załączników do Regulaminu:

 1. Załącznik nr 1 Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

 2. Załącznik nr 2 Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy.

Załącznik nr 1

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

………………............. dn. …………………. r.

EL-TP Stanisława Gołębiowska.

ul. Królowej Jadwigi 78

34-400 Nowy Targ

(adres do korespondencji i zwrotu towaru)

………………………………….........................

………………………………….........................

…...........................................................

imię, nazwisko i adres Klienta

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość

 

Oświadczam, iż w oparciu o art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) odstępuję od umowy sprzedaży następującego towaru:

……………………………………………………………………………

nr zamówienia: ……………………… zawartej dnia: …………………..

 

Towar został odebrany dnia ……………………

 

Proszę o zwrot kwoty: ………….……………................... zł

(słownie:………………………………………………………..)

przekazem pocztowym na adres: ………………………………………

lub przelewem na konto bankowe prowadzone przez: ……………

nr konta bankowego: ………………………………………………….[1]

Jednocześnie zwracam towar, który przedkładam w załączeniu.[2] 

 

 

podpis Klienta

 

[1]Konsument może zgodzić się ma inny sposób zwrotu płatności niż użyty przez niego sposób zapłaty, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowi kosztami. W przypadku nieskorzystania z tej opcji (przekaz pocztowy lub przelew na konto bankowe) proszę niewłaściwe skreślić.

[2]Konsument może jednocześnie z oświadczeniem o odstąpieniu zwrócić towar. Zgodnie z art. 34 in principio (na początku) Ustawy o prawach konsumenta, Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru. W przypadku nieskorzystania z tej opcji proszę ją skreślić.

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY  Załącznik nr 2

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą);

 • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
  i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;

 • w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach;

 • w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
  i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy -w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - EL-TP Stanisława Gołębiowska 34-400 Nowy Targ ul. Królowej Jadwigi 78, adres poczty elektronicznej: tadeusz@eltp.pl, tel.: + 48 182665107, tel. kom.: + 48 794 929 357 - o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Mogą Państwo skorzystać m.in. ze wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego w zał. nr 1
do ustawy o prawach konsumenta, poprzez jego wypełnienie i odesłanie do nas - poniżej została zaprezentowana jego treść:

Adresat [ EL-TP Stanisława Gołębiowska 34-400 Nowy Targ ul. Królowej Jadwigi 78, adres poczty elektronicznej: tadeusz@eltp.pl, tel.: + 48 182665107, tel. kom.: + 48 794 929 357].

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności,
w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie,
a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji
o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.